روز شمار شروع مسابقات آسیایی جاکارتا

کانال خبری سروش فدراسیون اسکیت
کانال خبری سروش فدراسیون اسکیت
کانال خبری سروش فدراسیون اسکیت
برگزاری روز اول مسابقات دستجات آزادنونهالان کشوری (پسران)
برگزاری روز اول مسابقات دستجات آزادنونهالان کشوری (پسران)
برگزاری روز اول مسابقات دستجات آزادنونهالان کشوری (پسران)
نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان بانوان
نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان بانوان
نتایج نهایی تست روز دوم از سومین مرحله انتخابی تیم ملی اسکیت سرعت جوانان بانوان
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
پاسخ فدراسیون اسکیت به اظهارات غیر فنی و غیر کارشناسی
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت
ایجاد سامانه هواداری فدراسیون اسکیت

اخبار جدید