دوره ی داوری درجه ۲ و ۳ اسکیت هنری در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، کمیته ی آموزش این فدراسیون در نظر دارد یک دوره داوری درجه ۲ و ۳ اسکیت هنری را مورخ ۳ لغایت ...