اعضای فدراسیون
بهمن محمد رضایی

بهمن محمد رضایی

رئیس فدراسیون اسکیت

مجید هنرجو

مجید هنرجو

نایب رئیس فدراسیون

نعیمه السادات موسوی ظفر

نعیمه السادات موسوی ظفر

نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان

      علیرضا نصیری

علیرضا نصیری

دبیر کل فدراسیون