فرصتی ویژه برای حامیان مالی رشته اسکیت

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران از حامیان مالی برای توسعه کلیه رشته های اسکیت  ( سرعت ، هاکی، فری استایل ، نمایشی، اگرسیو و بورد) دعوت به عمل می آورد.