افتخار آفرینان آسیایی و جهانی اسکیت

شما در این بخش می توانید با افتخار آفرینان آسیایی و جهانی اسکیت آشنا شوید.

بخش اول. اسکیت سرعت و نمایشی

بخش دوم ، اسکیت هاکی

بخش سوم ، فری استایل، سرعت، هاکی

بخش چهارم، هاکی، امدادی،جاده و پیست

بخش پنجم، جاده و امدادی

بخش ششم، رقابت های رول بال قهرمانی جهانی. کنیا سال 1392

بخش هفتم، رقابت های اسکیت فری استایل، چین تایپه سال 1392

بخش هشتم، مسابقات آسیایی هاینینگ چین سال 1393

بخش نهم، افتخار آفرینان سال 1394 / در حال نگارش / به زودی منتشر می شود