نرم افزار سرعت

دریافت نرم افزار سرعت

قابل توجه این که نرم افزار باید به دستگاه سنسور متصل باشد تا قابلیت بهره برداری حاصل شود.