شیوه نامه تایید شده سازمان لیگ

فدراسیون اسکیت شیوه نامه تایید شده سازمان لیگ اعلام کرد.

برای دریافت متن دانلود کنید.