چسبان
آموزش اسکیت از پایه تا پیشرفته  زیر نظر فدراسیون اسکیت آموزش اسکیت در ۱۰ جلسه ۱۰۰% تضمینی با حضور مربیان برجسته و نظارت مستقیم فدراسیون

۰۹۱۹۶۲۰۹۹۴۷

تهران - درب شرقی استادیوم آزادی پارکینگ شماره ۱۷