Home آخرین اخبار اردشیر دادرس در جلسه اسکیت سرعت

اردشیر دادرس در جلسه اسکیت سرعت

62
0

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت ، اردشیر دادرس ، رییس کمیته اسکیت سرعت فدراسیون در جلسه هم اندیش و آشنایی با اعضای کار گروه کمیته اسکیت سرعت پس از معارفه اعضا ، سیاستهای اجرایی و برنامه های خود به جمع حاضرین اظهار داشت:

پتانسیلهای پراکنده موجود را میبایست تبدیل به تمرکز و قدرت واحد کرد/ از این چابکی نیروی علمی و دانشجویی جامعه اسکیت سرعت بسیار خرسندم/ از نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای اسکیت سرعت میبایست انطباق سازی نمود و مسیر توسعه را باید رشد داد/ برنامه ریزی شرط اصلی کاری ام میباشد و با جدیت تمام امور را پیگیر و اجرا خواهم کرد.

دادرس دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک و کارنامه بسیار درخشانی در امور باشگاه داری و برنامه ریزی در بخشهای فدراسیونی دارد.

پرینت